Nieuw bomenbeleidsplan
In het coalitieakkoord 2022-2026 is afgesproken dat er invulling gegeven zal worden aan een bomenbeleidsplan. In dit beleidsplan wordt onder andere opgenomen hoe de gemeente Barneveld omgaat met het behoud, de groei van en het investeren in de bomen; hoe om te gaan met boomziekten en -plagen en het herplanten van bomen. Dit draagt bij aan een gezonde, groene en leefbare gemeente.

Pius Floris Boomverzorging gaat dit bomenbeleidsplan samen met de gemeente vormgeven. Het nieuwe beleidsplan wordt onder andere door middel van participatie met verschillende belanghebbenden opgesteld. Daarna wordt dit plan aan de gemeenteraad ter besluitvorming aangeboden. Naast het bomenbeleidsplan schrijven zij ook het boombeheerplan; de vertaalslag hoe de uitvoer er in de dagelijkse praktijk uit zou moeten zien.

TreeTag
Wethouder Mijntje Pluimers-Foeken kreeg een zogenaamde TreeTag overhandigd. Hierop staat onder andere hoeveel luchtvervuiling de boom afvangt en hoeveel zuurstof de boom levert. Mijntje PluimersFoeken: “De gemeente Barneveld zet zich in voor meer groen in onze gemeente, in wijken en daarbuiten. Ik ben dan ook blij dat we hulp krijgen bij het vormgeven van het nieuwe bomenbeleid. Dit geeft ons handvatten hoe we om willen gaan met de gemeentelijke bomen. Bomen zijn heel belangrijk en hebben een grote maatschappelijke en ecologische waarde. Met het planten van de boom en het vormgeven van het bomenbeleidsplan zetten we ons in voor een groene en gezondere leefomgeving voor onze inwoners.”

Klimaatboom
De Alnus x spaethii ‘Spaeth’ is aangeboden door Pius Floris Boomverzorging om het gezamenlijke startmoment naar de realisering van een bomenbeleidsplan te markeren. De boom is goed bestand tegen natte en droge perioden en is nauwelijks gevoelig voor ziekten. De boom wordt meer dan 20 meter hoog. De boom gaat onder andere hittestress tegen en vergroot de biodiversiteit. De wethouder dankt Pius Floris namens de gemeente voor deze boom en ziet uit naar een plezierige samenwerking.