Als partner van RANOX natuuraannemer heeft de Koninklijke Ginkel Groep een poel voor de kamsalamander gerealiseerd, het betreft hier het Project HOV ’t Gooi.

Provincie Noord-Holland gaat voor het aanleggen van infrastructuur een poel dempen waar de beschermde kamsalamander in voorkomt. Voordat de poel (zwemvijver) mag worden gedempt moet er vanuit natuurwetgeving (Flora- en faunawet) eerst een nieuw poel worden gegraven voor de kamsalamanders. 

Onderdeel van deze realisatie is het ontgraven van een poel in de huidige grondslag en het opbrengen van een leemlaag.

Het nieuwe water moet bereikbaar zijn voor kamsalamanders. Dit betekent dat vanuit de overwinteringsplaatsen (bosgebied ten oosten van de beoogde poel) een geleidende

groenstructuur in de vorm van een ruige haag met stobbenwal naar de oever wordt gerealiseerd. Langs de groenstroken en langs een deel van de poel wordt stobbenwal gerealiseerd. Dit mede om geschikt landhabitat te creëre

 

Totale oppervlak: 990 m2