Terug naar diensten

Debie en Verkuijl Erfgoedhoveniers

Debie en Verkuijl Erfgoedhoveniers werkt onder andere in opdracht van stichtingen, overheden en particuliere landgoedeigenaren. In het oog springende projecten van Debie en Verkuijl zijn de renovatie van het landgoed Landfort, aanleg van de regententuin in Ellecom en het onderhoud van het groen binnen de vestingstad Naarden. Debie en Verkuijl Erfgoedhoveniers werkt intensief samen met andere architecten en cultuurhistorische specialisten.

Wat is groen erfgoed?

Groen erfgoed is een verzamelnaam voor vele soorten historisch, horticultureel en architectonisch waardevol erfgoed. Voorbeelden zijn landgoederen, historische parken en tuinen, villa- of stadstuinen, begraafplaatsen, boerenerven en verdedigingswerken. Het erfgoedhovenierswerk is gericht op de instandhouding en ontwikkeling van historische groenvoorzieningen, beplanting , waterwerken, verhardingen en kleine bouwkundige elementen. Belangrijke elementen in dit erfgoed zijn vaak zichtassen en zichtlijnen, laanbeplantingen, borders met heesters, rozenperken, historische hagen en berceaus en hoogstamboomgaarden. Voorbeelden van waterwerken en verhardingen zijn historische vijvers, grachten, waterlopen en het historisch stelsel van wegen, paden en terrassen.

Waarom een erfgoedhovenier?

Een erfgoedhovenier onderscheidt zich van andere hoveniers met specifieke deskundigheid en een voorzichtige houding. Het streefbeeld van het erfgoed wordt namelijk meestal met kleine stappen bereikt. Restauratie, renovatie, beheer en onderhoud worden uitgevoerd met oog voor continuïteit. We willen ons waardevolle erfgoed doorgeven aan volgende generaties. Daarbij past ook realisme. De erfgoedhovenier is een specialist met waardering voor het verleden, en met realisme naar de toekomst.

Erfgoed

Uitgevoerde projecten

Toegevoegde waarde Debie en Verkuijl

Debie en Verkuijl erfgoedhoveniers is één van de weinige ERM-gecertificeerde erfgoedhoveniers van Nederland. Het gaat om de certificering van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg. Debie en Verkuijl werkt volgens de Uitvoeringsrichtlijn van deze stichting. Daarmee toont het bedrijf zijn meerwaarde aan als het gaat om aanleg en beheer van groen erfgoed. Daarbij gaat het onder andere om:

 • bewustzijn van de bijzonderheden en geschiedenis van het groene erfgoed;
 • minimaal 10 jaar terug en vooruit kunnen kijken in het beheer, regelmatig kleine stappen nemen, observerende en voorzichtige houding gericht op behoud en continuïteit;
 • planmatig werken vanuit een beheervisie, beheerplan, werkplan en/of omschreven opdracht en het documenteren van restauratiewerkzaamheden;
 • zorgvuldige omgang met historische materialen en een toepassing van nieuwe materialen die aansluit bij de historische context van het erfgoed;
 • gebruikmaken van de oorspronkelijke beplanting (indien mogelijk) in de juiste historische context (omgeving, tuinstijl, periode). Documenteren van de introductie van nieuw plantmateriaal;
 • uitstekende communicatie met opdrachtgever/signalering van onverwachte zaken en verkeerde keuzes; voorlichting aan wandelaars, bezoekers en andere gebruikers van het erfgoed; begeleiden van vrijwilligers en stagiairs;
 • handelen in lijn met de Erfgoed- en omgevingswet en de voorschriften die daaruit volgen;
 • uitvoeren van beheer en herstel van groen erfgoed met inachtneming van de restauratieladder;
 • alert zijn op archeologische waarden en het tegenkomen van historische tuinlagen en  bodemvondsten;
 • uitvoering met respect voor natuur en milieu en kennis van de relevante wetgeving op dit gebied.

 

Aanleg, renovatie, en restauratie

Aan de keuze voor nieuwe aanleg, renovatie of restauratie gaat gedegen onderzoek vooraf. Dit wordt vaak uitgevoerd door een gespecialiseerd tuin- en landschapsarchitect, meestal in samenwerking met andere deskundigen. De planvorming en uitwerking daarvan behoren tot het domein van de architect. De erfgoedhovenier zal het plan uitvoeren conform zijn of haar aanwijzingen. Vanzelfsprekend is daarnaast een goede kostenraming het startpunt voor de opdrachtverlening en uitvoering.

Beheer en onderhoud van groen erfgoed

Als het om beheer en onderhoud gaat wordt er meestal gewerkt met een beheervisie en beheerplan. De beheervisie voorziet in een analyse van de historische, horticulturele en architectonische waarden en is richtinggevend voor een periode van 10 tot 18 jaar. De visie wordt vaak gevisualiseerd met streefbeelden. Het beheerplan maakt de realisatie van de visie concreet: het beschrijft eisen en aandachtspunten, de werkzaamheden en de planning. De horizon voor dit plan is 3 tot 6 jaar. Het vormt de basis voor de opdrachtomschrijving/werkplan. Dit is de basis voor de werkvoorbereiding en de uitvoering: het beschrijft de handelingen die moeten worden verricht, met welk materieel en materiaal en onder welke voorwaarden. Beheer is de kritische succesfactor van het behoud van erfgoed. Het bepaalt de realisatie van het streefbeeld en de conservering van de historische, horticulturele en architectonische waarden.

Diensten

Debie en Verkuijl erfgoedhoveniers leveren de volgende erfgoeddiensten:

 • Beheer groen erfgoed
 • Restauratie groen erfgoed
 • Aanleg historische tuinen en parken
 • Aanleg en renovatie van historische bestratingen

Voor historisch onderzoek, planvorming en ontwerp kunt u terecht bij Patricia Debie.

Advies van een projectadviseur
Advies van een projectadviseur

Ik ben Lars van Ginkel en adviseer u graag