Maatschappelijk verantwoord ondernemen werkt pas als er sprake is van een eerlijk principieel uitgangspunt, namelijk; de daadwerkelijke wil om iets te willen en kunnen betekenen voor onze leefomgeving waarbij ‘omgeving’ in absolute zin slaat op mens, maatschappij en natuur.

Duurzame toekomst

Ons MVO-beleid is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Dat past bij ons want onze missie is grotendeels gericht op continuïteit en dus op de toekomst van het bedrijf.

Wij maken bij iedere beslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan en houden daarbij rekening met de belangen van de stakeholders (belanghebbenden); klanten, leveranciers en medewerkers, maar ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

MVO gaat niet alleen over het verduurzamen van bedrijfsactiviteiten, we moeten ons ervan bewust zijn dat we met MVO ons ook richten op nieuwe markten en businessmodellen waarbij de winst voor mens, natuur en maatschappij centraal staat.

Klimaat

Het klimaat is grotendeels bepalend voor de kwaliteit van leven. Dat is voor ons reden genoeg om hier verantwoord mee om te gaan in de zin van:

 • Anticiperen op klimaatveranderingen met onze groene oplossingen
 • Analyseren waar wij vervuilen en hoe we dit kunnen veranderen
 • Kennis delen en toepassen om klimatologische vraagstukken op te lossen

Sociaal ondernemen

Zonder medewerkers, geen bedrijf! We hechten veel waarde aan een divers personeelsbestand, bij ons is iedereen welkom!

We vinden dat elk mens talenten heeft en dat ze dat ook moeten kunnen laten zien. Bij ons kan dat! Onze groene activiteiten lenen zich daar bij uitstek voor.

Onze visie met betrekking tot sociaal ondernemen is:

‘Daar waar mogelijkheden zijn om een bijdrage te kunnen leveren aan de levenstandaard van  minderbedeelden en het mogelijk kunnen participeren op de arbeidsmarkt, moet serieus worden overwogen om elke vorm van participatie of social return toe te passen, waarbij we niet uitgaan van beperkingen maar juist van mogelijkheden.’

We hebben dit een aantal jaren geleden concreet gemaakt met de oprichting van ons eigen sociaal bedrijf, Rosa Novum.

Rosa Novum is een bedrijf met een maatschappelijke missie. We bieden zinvol, betaald werk en ontwikkelkansen aan mensen met een arbeidsbeperking in groenonderhoud.

Dit alles (en dat vinden wij belangrijk!!) doen we om verschillende win-situaties te creëren. De meest voorname ‘win’ is die van de minderbedeelde zelf, door het bieden van kansen en toekomstperspectief. Maar ook de ‘win’ voor opdrachtgevers om te kunnen voldoen aan hun MVO-doelstellingen. En de ‘win’ voor ons zelf omdat we hierdoor werk creëren en daarmee de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een natuurlijke wijze kunnen laten instromen in het arbeidsproces.

Duurzaamheidsgedachte

‘Duurzaamheid’ is voor ons, als groenbedrijf, dagelijks een onderwerp van gesprek. Dat komt uiteraard door ons groene product, maar ook omdat we zeggen dat we ons land duurzaam willen vergroenen.

Daar ligt een overtuiging aan ten grondslag namelijk het feit dat we als bedrijf maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen om zo verantwoord mogelijk om te gaan met onze omgeving (zowel sociaal als fysiek). In onze dienstverlening leveren we hier al dagelijks een bijdrage aan door de omgeving te vergroenen.

We willen er voor waken dat ‘Duurzaamheid’ geen containerbegrip wordt en daarom moeten we daar waar mogelijk initiatieven nemen in de bedrijfsvoering om duurzaamheid concreet te maken. Dat doen wij door duurzame innovaties te bedenken en toe te passen, duurzame samenwerking in de keten te bewerkstelligen, duurzame materialen te gebruiken en duurzame relaties aan te gaan intern en extern.

Maar de duurzaamheidgedachte gaat verder dan dat alleen. Duurzaamheid betekent voor ons ook continuïteit, ofwel een stabiele basis creëren en ondernemen met de focus op de toekomst.

Continuïteit nastreven doen we door het leveren van kwaliteit, dat zie je terug in onze processen, projecten, producten en dienstverlening. Duurzame relaties met onze klanten, leveranciers maar zeker ook met onze medewerkers moeten ons helpen om de continuïteit te borgen. Dat gebeurt niet vanzelf, daar moeten we hard voor werken, goed luisteren, initiatieven nemen en respect tonen, maar vooral ook transparant zijn.

Door elkaar uit te dagen en verder te kijken dan de dag van vandaag! Zo werken wij samen aan een toekomst voor de volgende generaties.

SDG’s

Vanuit onze missie zijn we voortdurend op zoek naar kansen om onze bedrijfsvoering en dienstverlening verder te verduurzamen. Duurzaam ondernemen is voor de Koninklijke Ginkel Groep een strategisch keuze. Het is onderdeel van ons bestaansrecht en een drijfveer voor innovatie en groei.

De Sustainable Development Goals bieden een mondiaal en nationaal kader om herkenbaar beleid te voeren gericht op de verduurzaming van zowel onze bedrijfsvoering als ons primair proces. Daarom willen we de SDG’s integreren in onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Daarbij maken we de SDG’s onderdeel van ons beleid en zijn ze de paraplu voor onze duurzaamheidsdoelen en maatregelen. Acties die al lopen, zoals bijvoorbeeld de CO2-prestatieladder, FSC-certificering en Green Label worden onderdeel van deze bredere aanpak. Aanscherping van onze prioriteiten en de meting van onze prestaties hopen we vorm te geven via de SDG-monitor.

Onze ambitie is om Nederland te vergroenen en te verduurzamen via groene oplossingen en ecosysteemdiensten. In 2028 hebben we daarom aantoonbare impact bereikt op deze terreinen. Onze opdrachtgevers kloppen bij ons aan omdat ze met groen willen bijdragen aan de oplossing van de uitdagingen van onze tijd (klimaat, biodiversiteit, milieu), onze bedrijfsvoering is circulair, onze emissie verwaarloosbaar.

We leveren daarmee een positieve bijdrage aan de Sustainable Development Goals. We betrekken onze ketenpartners in onze aanpak en maken onze progressie en impact transparant en meetbaar.

Concrete doelen helpen ons verder, daarom hebben we ons voor de komende jaren (deadline 2028) geconformeerd aan een actieplan waarbij we ons richten op:

 • Afvalstromen
 • Verduurzaming van onze bedrijfsterreinen en panden
 • Educatie (leer-en ontwikkelingsmogelijkheden voor ons gehele personeelsbestand)
 • Inkoopbeleid (duurzaam / circulair en biologisch)
 • Mobiliteit

Circulair ondernemen

We produceren in ons huidige economisch systeem nog steeds vaak op lineaire wijze: grondstoffen worden producten en daarna afval of brandstof. De mogelijkheden voor hergebruik en recycling leveren doorgaans minderwaardige goederen op.

We moeten dus wel aandacht hebben voor de voorraad grondstoffen, de waarde-vernietiging en de steeds groter wordende afvalberg.

Deze situatie is bijna onhoudbaar want willen we de volgende generaties niet opzadelen met een groot probleem dan moeten we veel meer doen aan een circulair systeem, met hoogwaardig hergebruik en recycling. Materiaalkeuze, ontwerp en waarde staan aan de basis van de kringloop waarin producten na gebruik kunnen worden hergebruikt als volwaardig product.

Circulair ondernemen biedt kansen! Het betekent een nieuwe manier van werken waarbij je kijkt naar de hele levensduur van een product. Niet alleen; wat doe je als het product is afgeschreven maar vooral nadenken over de manier van ontwerpen zodat grondstoffen steeds opnieuw ingezet kunnen worden, zonder verlies van kwaliteit.
Uiteindelijk leidt dit tot nieuwe business- en verdienmodellen en andere vormen van ketensamenwerking.

Een mooi voorbeeld van een initiatief waar we graag aan meewerken is Insert.

Stichting Insert is een innovatief en circulair platform bestaande uit partners die de transitie van een lineaire naar circulaire economie in de bouw-, groen- en civiele sector ondersteunen.

Insert stimuleert het hergebruik van materiaal door partijen in de keten te verbinden en te ondersteunen. Ze inspireren en delen kennis. Daarnaast is er de Insert marktplaats. Op deze marktplaats worden grote volumes herbruikbare bouw-, civiele en groenmaterialen aangeboden. Hier worden vrijkomende materialen uit projecten aangeboden en verkocht zodat dit niet als afval afgevoerd wordt,

Bekijk de Insert Marktplaats

CO2-prestatieladder

We weten dat we ook vervuilen en willen daar ook onze verantwoordelijkheid nemen. Mede om die reden zijn we gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder / niveau 3.

We zijn hier in 2018 mee gestart en we hebben al veel nuttige zaken doorgevoerd zoals:

 • Elektrificeren van handgereedschappen en machines
 • Plaatsen van 180 zonnepanelen
 • Een grote loods voorzien van een groen dak
 • LED verlichting met bewegingssensoren
 • Stimuleren Openbaar vervoer door NS Businesscards
 • Beleid t.a.v. elektrische personen-leaseauto’s
 • Inzicht in het rijgedrag van onze bestuurders via Webfleet
 • Inkoop groene stroom
 • Werken met een energie-management-systeem

De certificering geeft ons inzicht in de CO2-uitstoot en het is een stok achter de deur om doelen te stellen en maatregelen te nemen om de uitstoot te reduceren.

Elk half jaar maken we de balans op met een CO2-footprint.

CO2-beleid
CO2 document
Reductiemaatregelen versie 1
Reductiemaatregelen versie 2

Jaarrapportages
Halfjaar-rapportage 2022
Jaarrapportage 2021
Jaarrapportage 2020
Jaarrapportage 2019
Footprint 1e helft 2022
Footprint 2021
Footprint 2020
Footprint 2019

Keteninitiatieven
Keteninitiatief 1
Keteninitiatief 2
Keteninitiatief 3

Project met gunningsvoordeel
Rapportage CO2

SKAO
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) is de beheerder van de certificering CO2-prestatieladder.
Op de website SKAO.nl tref je veel informatie aan over deze certificering en certificaathouders dienen hier hun maatregellijsten in te vullen.