Noodzaak (het waarvoor)

De Koninklijke Ginkel Groep richt zich met het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op de mens, het milieu, de maatschappij en de duurzaamheidgedachte. Naast het uitspreken van een ambitie is het van belang om in beeld te hebben wat we al doen (huidige prestaties) en wat we willen bereiken (doelstellingen en actieplan).

Dat impliceert dat we MVO-beleid als een waardevol instrument moeten zien binnen de bedrijfsvoering en dat het onderwerp van gesprek is.

Op hoofdlijnen zal het management de koers moeten bepalen maar zeker zo belangrijk is het om betrokkenheid en bewustwording te creëren bij de uitvoerende medewerkers.

Naar aanleiding van het MVO-beleid en het inzichtelijk maken van de huidige prestaties zijn doelstellingen een must, het zorgt daarmee voor een ‘ongoing-proces’.

De doelstellingen worden vertaald in het MVO-jaarplan waarbij acties worden uitgezet in de organisatie met daar een tijdspad en verantwoordelijke aan gekoppeld. Om de voortgang en implementatie te borgen wordt dit traject door het management geëvalueerd en jaarlijks opgenomen in de directiebeoordeling.

 

Ambitie (het waarom)

Dat we anders met de wereld en alles wat daar op leeft om moeten gaan wordt ons dagelijks duidelijk gemaakt.

Het is een utopie om te denken dat het wel goed zal komen, sterker nog als we niets doen dan worden wij en de generaties na ons geconfronteerd met grote problemen.

Aandacht voor mens en milieu (en daarmee de maatschappij) is dus van groot belang en vanuit die optiek is het zaak dat een ieder kijkt naar een concrete invulling van het MVO.

Aandacht voor MVO en de duurzaamheidgedachte sluit vrijwel naadloos aan op de activiteiten in de groene branche. Aanleg en onderhoud is zeer milieugericht, groen heeft waarde voor de maatschappij en draagt bij aan een gezonde leefomgeving en economie.

Opdrachtgevers vragen steeds vaker om een verantwoorde invulling van MVO-vraagstukken. MVO biedt ook kansen; het leidt in veel gevallen voor kwaliteitsverbetering, kostenbesparing en een betere reputatie.

De ambitie is om alle kansen te benutten die binnen de reikwijdte liggen in de bedrijfsvoering en concrete acties uit te voeren om het brede scala aan MVO-items de aandacht te geven die het verdient en daarmee een bijdrage te leveren aan een betere wereld.