1. Ecologische verbinding met de omgeving (groen netwerk)

Een levend gebouw gaat verbindingen aan met andere groene elementen in de stad. Door een netwerk van deze elementen met bedrijfsterreinen en buitengebied te realiseren, wordt het leefgebied voor soorten vergroot en de biodiversiteit versterkt.

 

2. Groen/blauwe oplossingen voor maatschappelijke opgaven

Het levende gebouw draagt bijvoorbeeld bij aan gezondheid en welzijn en biodiversiteit, leefbaarheid, productiviteit, sociale cohesie en geluidsdemping en opslag van CO2 (WUR, 2022) (Facts over de meerwaarde van groen, 2022)

 

3. Inheemse vegetaties, tenzij..

Op het levende gebouw hebben inheemse vegetaties de voorkeur omdat ze meer bijdragen aan de biodiversiteit dan andere beplantingen. Maar ze zijn niet overal toepasbaar. Verder is de vraag gerechtvaardigd wat over 30 jaar inheems is. We zien namelijk spontane verschuivingen in soorten onder invloed van het veranderende klimaat en opwarming (Kennisportaal klimaatadaptatie, sd).

 

4. Combinatie van baten, functies en waarden

Het levende gebouw levert tegelijkertijd groene baten (energiebesparing, isolatie, waterbesparing, biodiversiteit), kan meerde functies hebben (wonen, werken, recreëren) en vult waarden in (esthetische waarde, belevingswaarde, gezondheid).

 

5. Meerwaarde in stedelijk gebied en op bedrijventerreinen

In het stedelijk gebied levert het levende gebouw de grootste meerwaarde op voor de leefbaarheid, de biodiversiteit en lokale klimaatopgaven. En er wordt geen ander waardevol groen voor opgeofferd.

 

6. Biobased, CO2-depot en circulair

Niet perse een exclusief kenmerk van een levend gebouw maar steeds vaker worden gebouwen ‘biobased’ gebouwd en worden ze gebouwd als grondstoffen depot. In dat geval zijn de gebruikte materialen remontabel. Tot slot, het groen op/aan/om een levend gebouw (met name bomen) slaat CO2 op dus zo functioneert het gebouw ook als Co2-depot.(WUR, 2022).

 

7. Watercirculair

Het levende gebouw bergt hemelwater en reguleert de afgifte ervan. Ook wordt ‘grijs’ water

hergebruikt. Zo wordt voorkomen dat drinkwater moet worden gebruikt voor het groenonderhoud.

 

8. Groen van buiten, en groen van binnen

Een gebouw leeft pas echt als binnen- en buitengroen worden gecombineerd. Binnengroen maakt het gebouw tot een geschikte biotoop voor mensen die er werken, ontspannen en wonen. Het belang van binnengroen is inmiddels wetenschappelijk onderbouwd: het reduceert stress, bevordert herstel na ziekte, en vermindert ziekteverzuim- en bevordert de productiviteit (WUR, 2022).

 

9. ‘Green by design’ (en natuurinclusief)

In een levend gebouw wordt het gebouw met een groene en natuurinclusieve blik ontworpen.

 

 

 

Advies van een projectadviseur
Advies van een projectadviseur

Ik ben Marc de Jager en adviseer u graag