Daar ligt een overtuiging aan ten grondslag namelijk het feit dat we als bedrijf maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen om zo verantwoord mogelijk om te gaan met onze omgeving (zowel sociaal als fysiek). In onze dienstverlening leveren we hier al dagelijks een bijdrage aan door de omgeving te vergroenen.

We willen er voor waken dat ‘Duurzaamheid’ geen containerbegrip wordt en daarom moeten we daar waar mogelijk initiatieven nemen in de bedrijfsvoering om duurzaamheid concreet te maken. Dat doen wij door duurzame innovaties te bedenken en toe te passen, duurzame samenwerking in de keten te bewerkstelligen, duurzame materialen te gebruiken en duurzame relaties aan te gaan intern en extern.

Maar de duurzaamheidgedachte gaat verder dan dat alleen. Duurzaamheid betekent voor ons ook continuïteit, ofwel een stabiele basis creëren en ondernemen met de focus op de toekomst.

Continuïteit nastreven doen we door het leveren van kwaliteit, dat zie je terug in onze processen, projecten, producten en dienstverlening. Duurzame relaties met onze klanten, leveranciers maar zeker ook met onze medewerkers moeten ons helpen om de continuïteit te borgen. Dat gebeurt niet vanzelf, daar moeten we hard voor werken, goed luisteren, initiatieven nemen en respect tonen, maar vooral ook transparant zijn.

Door elkaar uit te dagen en verder te kijken dan de dag van vandaag! Zo werken wij samen aan een toekomst voor de volgende generaties.

Klimaat

Het klimaat is grotendeels bepalend voor de kwaliteit van leven. Dat is voor ons reden genoeg om hier verantwoord mee om te gaan in de zin van:

  • Anticiperen op klimaatveranderingen met onze groene oplossingen
  • Analyseren waar wij vervuilen en hoe we dit kunnen veranderen
  • Kennis delen en toepassen om klimatologische vraagstukken op te lossen

Het verminderen van de CO2-uitstoot is uiteraard belangrijk om verantwoord om te gaan met het klimaat. Hiervoor zijn we gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder waarbij we o.a. maatregelen treffen om de doelstellingen te behalen, zie onder.

Daarnaast kijken we ook naar de maatschappelijke vraagstukken die er zijn en hoe we met onze groene activiteiten een oplossing kunnen bieden, lees verder op de pagina Klimaat en temperatuur.

Milieu

De Koninklijke Ginkel Groep is sinds 1998 gecertificeerd. Het Kwaliteit, Arbo en Milieu handboek is leidend in de organisatie. Onderdeel hiervan is milieuzorg dat geïntegreerd is in alle processen.

Het milieubeleid van de Koninklijke Ginkel Groep is gericht op het voldoen aan de wet- en regelgeving m.b.t. milieurisico’s en het streven naar een permanente verbetering van milieuprestaties.

De visie van de Koninklijke Ginkel Groep met betrekking tot het milieubeleid gericht op drie elementen, namelijk klimaat en energie, milieu en afval en voedsel. Bij deze elementen is aandacht voor beheersing van milieurisico’s ofwel reduceren van milieubelastende factoren binnen de organisatie (op en om het bedrijf en op de werklocaties).

Anderzijds zal de Koninklijke Ginkel Groep als groenbedrijf ertoe bijdragen dat er compensatie plaatsvindt door het realiseren van groen (CO2-reductors). Deze compensatie wordt uitgevoerd onder het motto ‘Duurzaam Vergroenen’. Inzicht in milieurisico’s en te nemen maatregelen is een continu proces binnen de organisatie.

Milieubeleid binnen de organisatie is nauw gekoppeld aan kwaliteitszorg (sinds 1980; invoering kwaliteitssysteem), hetgeen resulteert in minder verspilling van grondstoffen, energie, restproducten, afgekeurde eindproducten en milieuvervuiling.

Specifieke thema’s zijn Luchtkwaliteit  en Waterhuishouding.

Biodiversiteit

De toepassing van groen (planten), en blauw (water) is de kern van de aanpak van biodiversiteitsherstel en -behoud. Maar dan moet het wel goed gebeuren. De Koninklijke Ginkel Groep werkt met een pakket aan diensten en specialismen mee aan de oplossingen voor biodiversiteitsbehoud- en herstel.

Circulair

We produceren in ons huidige economisch systeem nog steeds vaak op lineaire wijze: grondstoffen worden producten en daarna afval of brandstof. De mogelijkheden voor hergebruik en recycling leveren doorgaans minderwaardige goederen op.

We moeten dus wel aandacht hebben voor de voorraad grondstoffen, de waarde-vernietiging en de steeds groter wordende afvalberg.

Deze situatie is bijna onhoudbaar want willen we de volgende generaties niet opzadelen met een groot probleem dan moeten we veel meer doen aan een circulair systeem, met hoogwaardig hergebruik en recycling. Materiaalkeuze, ontwerp en waarde staan aan de basis van de kringloop waarin producten na gebruik kunnen worden hergebruikt als volwaardig product.

Circulair ondernemen biedt kansen! Het betekent een nieuwe manier van werken waarbij je kijkt naar de hele levensduur van een product. Niet alleen; wat doe je als het product is afgeschreven maar vooral nadenken over de manier van ontwerpen zodat grondstoffen steeds opnieuw ingezet kunnen worden, zonder verlies van kwaliteit.
Uiteindelijk leidt dit tot nieuwe business- en verdienmodellen en andere vormen van ketensamenwerking.

Een mooi voorbeeld van een initiatief waar we graag aan meewerken is Insert.

Stichting Insert is een innovatief en circulair platform bestaande uit partners die de transitie van een lineaire naar circulaire economie in de bouw-, groen- en civiele sector ondersteunen.

Insert stimuleert het hergebruik van materiaal door partijen in de keten te verbinden en te ondersteunen. Ze inspireren en delen kennis. Daarnaast is er de Insert marktplaats. Op deze marktplaats worden grote volumes herbruikbare bouw-, civiele en groenmaterialen aangeboden. Hier worden vrijkomende materialen uit projecten aangeboden en verkocht zodat dit niet als afval afgevoerd wordt,

Bekijk de Insert Marktplaats

Mens

Dat mensen over het algemeen dol zijn op groen is bekend maar wat doet een groene leef- en werkomgeving met mensen is de vraag. Het levert in ieder geval positieve effecten op voor de gezondheid en welzijn van de mens.

En dan willen we het nog hebben over onze eigen mensen.

Zonder medewerkers, geen bedrijf! We hechten veel waarde aan een divers personeelsbestand, bij ons is iedereen welkom! We vinden dat elk mens talenten heeft en dat ze dat ook moeten kunnen laten zien. Bij ons kan dat! Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een beperking.

Onze visie met betrekking tot sociaal ondernemen is:

‘Daar waar mogelijkheden zijn om een bijdrage te kunnen leveren aan de levenstandaard van  minderbedeelden en het mogelijk kunnen participeren op de arbeidsmarkt, moet serieus worden overwogen om elke vorm van participatie of social return toe te passen, waarbij we niet uitgaan van beperkingen maar juist van mogelijkheden.’

Om die reden hebben we een aantal jaren geleden ons eigen sociaal bedrijf opgericht.

Rosa Novum is een bedrijf met een maatschappelijke missie. We bieden zinvol, betaald werk en ontwikkelkansen aan mensen met een arbeidsbeperking in groenonderhoud.

Dit alles (en dat vinden wij belangrijk!!) doen we om verschillende win-situaties te creëren. De meest voorname ‘win’ is die van de minderbedeelde zelf, door het bieden van kansen en toekomstperspectief. Maar ook de ‘win’ voor opdrachtgevers om te kunnen voldoen aan hun MVO-doelstellingen. En de ‘win’ voor ons zelf omdat we hierdoor werk creëren en daarmee de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een natuurlijke wijze kunnen laten instromen in het arbeidsproces.

SDG’s

Vanuit onze missie zijn we voortdurend op zoek naar kansen om onze bedrijfsvoering en dienstverlening verder te verduurzamen. Duurzaam ondernemen is voor de Koninklijke Ginkel Groep een strategisch keuze. Het is onderdeel van ons bestaansrecht en een drijfveer voor innovatie en groei.

De Sustainable Development Goals bieden een mondiaal en nationaal kader om herkenbaar beleid te voeren gericht op de verduurzaming van zowel onze bedrijfsvoering als ons primair proces. Daarom willen we de SDG’s integreren in onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Daarbij maken we de SDG’s onderdeel van ons beleid en zijn ze de paraplu voor onze duurzaamheidsdoelen en maatregelen. Acties die al lopen, zoals bijvoorbeeld de CO2-prestatieladder, FSC-certificering en Green Label worden onderdeel van deze bredere aanpak. Aanscherping van onze prioriteiten en de meting van onze prestaties hopen we vorm te geven via de SDG-monitor.

Onze ambitie is om Nederland te vergroenen en te verduurzamen via groene oplossingen en ecosysteemdiensten. In 2028 hebben we daarom aantoonbare impact bereikt op deze terreinen. Onze opdrachtgevers kloppen bij ons aan omdat ze met groen willen bijdragen aan de oplossing van de uitdagingen van onze tijd (klimaat, biodiversiteit, milieu), onze bedrijfsvoering is circulair, onze emissie verwaarloosbaar.

We leveren daarmee een positieve bijdrage aan de Sustainable Development Goals. We betrekken onze ketenpartners in onze aanpak en maken onze progressie en impact transparant en meetbaar.

Concrete doelen helpen ons verder, daarom hebben we ons voor de komende jaren (deadline 2028) geconformeerd aan een actieplan waarbij we ons richten op:

  • Afvalstromen
  • Verduurzaming van onze bedrijfsterreinen en panden
  • Educatie (leer-en ontwikkelingsmogelijkheden voor ons gehele personeelsbestand)
  • Inkoopbeleid (duurzaam / circulair en biologisch)
  • Mobiliteit

Lees onze CO2-prestatieladder.